Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Vastgoed in de jaarrekening – vastgoed in voorraad

Vastgoed dat in het kader van de normale bedrijfsvoering voor verkoop aangehouden wordt, wordt in de jaarrekening geclassificeerd onder de voorraden.  Richtlijn 220 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is van toepassing.

Vastgoed in voorraad wordt in één van de volgende twee categorieën opgenomen in de jaarrekening:

  1. Voorraad – Vastgoed bestemd voor de verkoop
  2. Voorraad – Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

Waardering

De waardering van vastgoed dat als voorraad gehouden wordt, geschiedt tegen de kostprijs of de lagere opbrengstwaarde of de actuele waarde.

Kostprijs of de lagere opbrengstwaarde

De kostprijs bestaat uit de som van de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs en de bijbehorende  kosten om het vastgoed op zijn plaats en in de staat te krijgen. Wanneer de opbrengstwaarde per balansdatum lager is dan de kostprijs, dient gewaardeerd te worden tegen de opbrengstwaarde.

Actuele waarde

De actuele waarde is veelal de vervangingswaarde. De laatst betaalde inkoopprijs geldt als leidraad voor de actuele waarde van de vastgoedvoorraad.